Địa chỉ
702A - Tầng 7, Toà nhà Center Point
106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

}

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7: 8 giờ - 17 giờ

(028) 6676 0055

0918.711.674

0961.912.977

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Hằng năm, có hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người mắc bệnh nghề nghiệp cũng như bị tổn hại về sức khỏe trong quá trình sản xuất, lao động. Ngày 15/05/2016 chính phủ ban hành nghị định số 44/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Trên cơ sở của nghị định này, ngày 03/07/2017 bộ lao động TBXH ban hành thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Công tác HLAT & VSLĐ giúp Doanh nghiệp:

– Trang bị kiến thức pháp luật về bảo hộ lao động

– Giúp người lao động nhận biết và phòng tránh các mối nguy hiểm tại nơi làm việc

– Bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động

– Giúp người lao động phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp

– Đáp ứng nghĩa vụ pháp lý trong vấn đề bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên

– Nâng cao sự chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập thể và ý thức của người lao động

Huấn luyện an toàn dành cho cán bộ quản lý - Nhóm 1

ĐỐI TƯỢNG:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

– Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

NỘI DUNG:

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

III.  Kiểm tra cuối khóa.

BẰNG CẤP: Giấy chứng nhận huấn luyện

THỜI GIAN: 16 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 2 năm

Huấn luyện an toàn dành cho cán bộ chuyên trách - Nhóm 2

ĐỐI TƯỢNG:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

– Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

NỘI DUNG:

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

– Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

– Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

III.  Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

IV.  Kiểm tra cuối khóa.

BẰNG CẤP: Giấy chứng nhận huấn luyện

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN: 48 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 2 năm

Huấn luyện an toàn dành cho người vận hành - Nhóm 3

ĐỐI TƯỢNG:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– An toàn vận hành bình áp lực
– An toàn vận hành nồi hơi
– An toàn vận hành thiết bị nâng, xe nâng hàng
– An toàn hóa chất
– An toàn vận hành hệ thống LPG
– An toàn khi làm việc trên cao
– An toàn làm việc trong không gian kín
– An toàn điện
– An toàn khi hàn cắt kim loại
– An toàn vận hành hệ thống lạnh

NỘI DUNG:

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

III.  Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

IV.  Kiểm tra cuối khóa.

BẰNG CẤP: Thẻ an toàn

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN: 24 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 2 năm

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chung - Nhóm 4

ĐỐI TƯỢNG:

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

NỘI DUNG:

I. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

II. Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc:

– Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

– Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp

– Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản

III. Kiểm tra cuối khóa.

BẰNG CẤP: Giấy chứng nhận huấn luyện và Ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN: 16 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 2 năm

Huấn luyện an toàn cho người làm công tác y tế - Nhóm 5
ĐỐI TƯỢNG:

Người làm công tác y tế.

NỘI DUNG:

I. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

– Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

– Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

III. Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

– Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.

– Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

– An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

– Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.

– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

– Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

IV. Kiểm tra cuối khóa

BẰNG CẤP: Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN: 48 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 5 năm

An toàn, vệ sinh viên - Nhóm 6
ĐỐI TƯỢNG:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

NỘI DUNG:

I. Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên:

II. Kiểm tra cuối khóa.

BẰNG CẤP: Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN: 4 giờ

THỜI HẠN HIỆU LỰC: 5 năm

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

A

ĐỐI TÁC TIN CẬY

Với kinh nghiệm và bề dày hoạt động trong lĩnh vực Kiểm định an toàn, Huấn luyện an toàn và các dịch vụ Đo kiểm - Thử nghiệm, Công ty Cổ phần Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) luôn là đối tác tin cậy của quý khách hàng trong quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

A

TƯ VẤN TẬN TÂM 24/7

Quý khách vui lòng để lại thông tin để chúng tôi liên hệ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn.

9 + 15 =

GIỚI THIỆU:

"Công ty Cổ phần Kiểm định và Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị kiểm định với hơn 10 năm kinh nghiệm, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu về kiểm định và huấn luyện an toàn dành cho doanh nghiệp"

Công ty cổ phần kiểm định và thử nghiệm Sài Gòn (SITC)

Công ty cổ phần kiểm định và thử nghiệm Sài Gòn (SITC)

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Địa chỉ: 702A - Tầng 7, Toà nhà Center Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6676 0055

Fax: (028) 6291 4745

Email: info@kdvn.vn

Call Now